Algemene Voorwaarden

 1. Strekking

Deze algemene voorwaarden (AV) gelden voor de divisie Wicomagic (hierna ‘bedrijf’ genoemd). Het bedrijf verkoopt het merk Wicomagic zowel online via een eigen online winkel als offline op handelsbeurzen en evenementen.

 1. Verdrags afsluiting

Een verdrag komt tot stand door de aanvaarding van het aanbod van het bedrijf met betrekking tot de aankoop van producten door de klant.

Het verdrag komt tot stand als de klant de producten bestelt die het bedrijf via de online winkel van het bedrijf of direct koopt.

 1. Prijs

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen in euro (EUR).

De prijzen zijn exclusief eventuele verdere toepasselijke belastingen.

De prijzen zijn inclusief verpakking en verzendkosten.

De goederen in onze webshop worden rechtstreeks verzonden door onze Chinese distributeur. Op grond van douanevoorschriften is de klant de ontvanger van de goederen. Dit betekent dat alle toepasselijke invoerrechten, zoals invoerbelasting en douanerechten, door de klant zelf moeten worden betaald.

Het bedrijf behoudt het recht om de prijzen op elk moment te kunnen wijzigen. De prijzen, die golden op het moment van afsluiting van het koopverdrag, is de geldende prijs op de website van het bedrijf en volgens de prijslijst van het bedrijf.

 1. Betaling

Het bedrijf biedt de volgende betaalmogelijkheden: iDEALcreditcard, Bancontact, KBC/CBC, Belfius Direct Net, ING Home’Pay.

Compensatie van het gefactureerde bedrag met een mogelijke vordering van de klant op het bedrijf is niet toegestaan.

Het bedrijf heeft het recht om levering of service te weigeren in geval van wanbetaling.

 1. Verplichtingen van het bedrijf

5.1. Levering / leveringstermijn

Als het bestelde artikel beschikbaar is, worden de goederen binnen 35 werkdagen geleverd.

Als het bestelde artikel niet op voorraad is op het moment van bestellen, wordt de levering binnen vijf maanden na ontvangst van de bestelling uitgevoerd.

Exacte afleverdata zijn niet overeengekomen. Opgegeven levertijden zijn alleen bedoeld als leidraad.

Als het bedrijf niet aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen vanwege defecten of een bedrijfs mankement, een tekort aan arbeidskrachten of het zijn eigen aanbod niet nakomt, is de klant vrij van betalingsverplichting.

Tenzij anders overeengekomen, wordt de plaats van nakoming, de plaats van de vestiging van het bedrijf. Het bedrijf voldoet door de overgave van de bestelde producten aan de overeengekomen expediteur te overhandigen. Als er geen expediteur is overeengekomen, is het bedrijf vrij om een expediteur te kiezen. De overeengekomen leveringskosten kunnen door de keuze van de expediteur niet worden verhoogd.

5.2. Assistenten

De partijen hebben het uitdrukkelijke recht assistentie in te schakelen voor de nakoming van hun contractuele verplichtingen. Ze moeten ervoor zorgen dat de betrokkenheid van de assistent in overeenstemming is met alle dwingende wettelijke bepalingen en eventuele collectieve overeenkomsten.


 1. Teruggaverecht

U heeft het recht om ongebruikte, originele verpakte artikelen binnen 14 dagen terug te sturen.

Om uw recht op teruggave uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. door een brief per post of een e-mail) bij ontvangst van de goederen.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Zodra we uw bestelde artikelen hebben terug ontvangen, zullen wij de waarde van de bestelling minus de verzendkosten en opslagkosten binnen 10 werkdagen overdragen ter hoogte van 15,00 euro.

We raden u aan de retourzending geregistreerd terug te verzenden.

 1. Garantie

De volgende garantievoorwaarden zijn van toepassing.

Het bedrijf garandeert het onderstaande voor een periode van twee jaar.

Een mogelijk defect moet onmiddellijk aan het bedrijf worden vermeld. Het is aan het bedrijf om te beslissen of het defecte product zal worden gerepareerd of vervangen. Alleen als een vervanging of een reparatie niet mogelijk is, heeft de klant recht op een korting of terugbetaling van de aankoopprijs. Een claim van vergoeding van kosten voor reparaties door derden is uitgesloten. Tijdens de reparatie heeft de klant geen recht op een vervangend product. De garantieperiode begint weer opnieuw voor de gerepareerde onderdelen van het product, voor alle andere onderdelen die niet gerepareerd zijn loopt de oorspronkelijke garantieperiode door.

 1. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is volledig uitgesloten.

De aansprakelijkheid voor directe schade is tot het contractbedrag beperkt. Deze beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing op directe schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet.

De klant is verplicht om eventuele schade onmiddellijk aan het bedrijf te melden.

Iedere aansprakelijkheid voor assistenten is volledig uitgesloten.

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor late of vertraagde levering door het het productiebedrijf.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

  Alle rechten op de producten, diensten en eventuele handelsmerken behoren toe aan het bedrijf of de rechten moeten door de eigenaar zijn toegekend.

  Noch deze AV, noch verwante individuele overeenkomsten hebben de overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten op de inhoud, tenzij dit wordt vermeld in deze genoemde documenten.

  Bovendien is het hergebruiken, publiceren of beschikbaar stellen van informatie, beelden, tekst of anderszins die de klant in samenhang met deze bepalingen ontvangt, verboden, tenzij expliciet goedgekeurd door het bedrijf.  

  Wanneer de klant inhoud, teksten of beeldmateriaal in verband met het bedrijf gebruikt waarop derden een beschermend recht hebben, moet de klant ervoor zorgen dat er geen inbreuk wordt gedaan op de deze rechten van derden.

  10. Privacy

  Het bedrijf mag de in het kader van het contract verwerkte gegevens, ter vervulling van verplichtingen, verwerken en gebruiken. Het bedrijf neemt de nodige maatregelen om de gegevens volgens de wettelijke voorschriften te beveiligen. De klant gaat akkoord met de opslag en het gebruik van zijn gegevens en is zich er van bewust, dat het bedrijf op bevel van rechters of autoriteiten verplicht en bevoegd is om informatie van klanten bekend te maken. Als de klant dit niet uitdrukkelijk heeft verboden, mag het bedrijf de gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. De gegevens die nodig zijn voor de performance kunnen ook worden doorgegeven aan in gebruik gestelde partners of andere derde partijen.

  11. Veranderingen

Deze AV kunnen op elk moment door het bedrijf worden gewijzigd.

De nieuwe versie wordt van kracht als het door het bedrijf wordt op de website wordt geplaatst.

Voor de klant is de versie van de AV geldig, op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Tenzij de klant akkoord is gegaan met een nieuwere versie van de AV.

 1. Prioriteit

Deze AV gaan alle andere bepalingen en verdragen voor. Alleen voorwaarden uit individuele verdragen die de bepalingen van deze AV specificeren, gaan aan deze AV vooraf.

 1. Slot bepaling

  Mochten bepalingen van dit contract of een toekomstige erin opgenomen bepaling geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of de rechtsgeldigheid of uitvoerbaarheid ervan later verliezen, dan mag hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen van dit contract niet worden beïnvloed. De contractpartijen zullen de niet-effectieve bepaling vervangen door een effectieve bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij het beoogde economische doel van de ongeldige bepaling. Hetzelfde geldt voor eventuele regelingsleemte in het contract.
 2. Vertrouwelijkheid

Beide partijen, evenals hun assistenten, moeten gezamenlijke informatie, welke in verband met de services ingediend of toegeëigend worden, als vertrouwelijk behandelen. Deze verplichting blijft na de beëindiging van het contract bestaan.

15. Overmacht

Als de tijdige nakoming van de onderneming, haar toeleveranciers of geraadpleegde derden als gevolg van natuurrampen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, lawines, stormen, oorlogen, oproer, burgeroorlogen, revoluties en opstanden, terrorisme, sabotage, stakingen of nucleaire ongevallen onmogelijk maakt om te voldoen, dan is het bedrijf gedurende de periode van overmacht, en een redelijk termijn erna, vrijgesteld. Duurt de overmacht langer dan 30 (dertig) dagen, dan kan het bedrijf zich terugtrekken uit het contract. Het bedrijf moet de klanten die al volledigen hebben betaalt vergoeden.

Alle verdere claims, in het bijzonder vorderingen tot schadevergoeding wegens vis major zijn uitgesloten.

 1. Agenten en distributeurs

De klant erkent dat eventuele distributiepartners of agenten zelfstandig en daarbij onafhankelijk van het bedrijf werken en dat eventuele vorderingen rechtstreeks in te dienen zijn. Het bedrijf is op geen enkele manier aansprakelijk voor schendingen van het contract door eventuele agenten en distributiepartners.

17. Toepasselijk recht / rechtsgebied

Deze AV zijn onderworpen aan de Zwitserse wetgeving. Tenzij dwingende wettelijke bepalingen te werk gaan, is het bevoegde recht aan het bedrijf. Het bedrijf staat vrij om op de zetel van de verweerder een klacht te verhogen. De Overeenkomst van de Verenigde Naties over verdragen over de internationale verkoop van goederen (SR 0.221.221.1) is uitdrukkelijk uitgesloten.  

Heeft u verdere vragen?

Neem dan contact op met onze klantenservice. We beantwoorden graag al uw vragen.